מהי עמילות מכס ומה חשוב לכל יבואן ויצואן לדעת?

מהן החבויות המשפטיות של עמיל מכס?

עו"ד דניאל בכר

מהו עמיל מכס?

עמיל מכס שמוכר גם בשם סוכן מכס, הוא אדם שפועל בשם היבואן או היצואן מול רשויות המס, במטרה להסדיר את מעבר הסחורות שמיובאות או מיוצאות מהארץ. סוכן המכס נדרש להיות בקיא בכל הנוגע להליכים ולתהליכים הנדרשים למעבר הסחורה. תהליכים אלו כוללים, בין היתר, מילוי טפסים הוצאת אישורים סיפוק רישיונות מתאימים, ותשלום המיסים הנדרש, בהתאם לאופי הסחורה המועברת, על מנת לחסוך בזמן ובעלויות עבור שולחיו.

הסוכן נדרש לרוב, לעבור מבחנים ותקופת התמחות, במטרה להכשירו בצורה המיטיבית לתפקיד המאתגר. אחריהם זוכה להסכמה של סוכן מכס מורשה ונרשם בפנקס סוכני המכס של רשות המיסים.

רשות המיסים מפרסמת את תעריף המכס ומסקניה, בו לכל מוצר מוצמד קוד, המאפשר לעמיל המכס לסווגו על מנת לדעת מה יהיו שיעורי המס , האישורים, הרישיונות, התקנים ושאר התנאים הנדרשים על מנת לייבאו לארץ.

כחלק מתפקידו של עמית המכס, עליו להציג בין היתר, את המסמכים הבאים לשחרור הסחורה: שטר מטען, חשבונית ספק, רשימת תכולה או אריזה, ייפוי כוח לחברת עמילות המכס, תצהיר יבואן, מסמכי העדפה, הצהרות אישורים ורישיונות מתאימים ועוד.

מהן החובות החוקיות המוטלות על סוכן המכס?

על פי לשון החוק על סוכן המכס מוטלת החובה לנהוג במהימנות, בנאמנות וביושר הן כלפי רשות המכס והן כלפי לקוחותיו. לא זו בלבד, אלא שעל פי הדין עליו להבטיח שגם הם ינהגו כחוק. נדרש כי ינקוט אמצעים סבירים כדי להבטיח התנהגותם המהימנה, הנאמנה והישרה של פקידיו הרשויים, או של תאגיד-סוכן-מכס שבהנהלתו או שהוא פקיד אחראי לפעולות מכס או שותף בו, כדי לסייע לרשות המכס במילוי תפקידיה על פי כל דין. בנוסף, על פי חוק סוכני המכס, לא יפעל אדם כסוכן מכס, לא יפרסם ולא יציג עצמו ולא יתחזה כסוכן מכס, אלא אם הוא רשום בפנקס סוכני המכס לפי החוק.

האם ניתן להשית על סוכן מכס חובות כספיים של היבואנים/יצואנים אותם מייצג?

אחת הסוגיות המשפטיות הכי נפוצות בנוגע לעמיל מכס, נוגעות לטיב מערכת היחסים ביניו לבין היבואנים והיצואנים שהם מייצגים, ולמידת האחריות שלו לחובות שנוצרו להם. ביניהם חובות אחסנה, תשלום דמי השהיית סחורה, פדיון פקודת מסירה ועוד. בשנים האחרונות, הגיעו לפתחם של בתי המשפט בישראל מספר תביעות מצד מחסני אחסון סחורה וגורמים שלישיים אחרים, שביקשו לחייב את סוכן המכס באותם חובות.

בפסק הדין לוגיסטיקר בונדד קבע בית המשפט המחוזי (שאושר ע"י ביהמ"ש העליון) כי סוכן מכס יחויב במלוא חוב שירותי אחסון קטנועים שחב יבואן אותו ייצג. בית משפט שוכנע, שהיתה התחשבנות ישירה והיו תשלומים ישירים בין לוגיסטיקר לסוכן המכס. נקבע, כי הצעת המחיר והנסיבות החיצוניות שאפפו אותה מעידות על כוונת לוגיסטיקר והנתבעת לערוך הסכם מחייב ביניהן שעניינו אחסון הקטנועים.

בית המשפט קבע כי ההתקשרות בין הצדדים לא כללה תרחיש בו נוצרת מחלוקת ביניהם בגלל חוב של היבואן, וכן לא נקבע מה יהיה היקף האחריות של כל צד. על כן, ביהמ"ש בדומה למקרים רבים נכנס לנעלי הצדדים על מנת להבין ע"פ ההתנהגותם, חומר הראיות ומבחן האדם הסביר, מה היו חושבים על הסיטאוציה שנוצרה.

רצוי מאוד עבור עמיל מכס, להגדיר מראש בחוזה את אחריותו לגבי חובות שנוצרים מול היבואן/היצואן ומול הגורמים השלישיים השונים. צריך להבין שבתי המשפט נוטים לא פעם לייחס לסוכני המכס אחריות לחובות שנוצרים, בין היתר, בייחוד כאשר סוכן המכס העביר בעצמם חלק מהתשלומים או את כולם לגורמים השלישיים.

מהו תצהיר יבואן?

תצהיר יבואן הוא טופס שבאחריות היבואנים או נציגיהם למלא. במסגרתו, הם מגישים דו"ח עבור הספקים עימם הם עובדים. מטרתו: חישוב הערך המלא של העסקה ביניהם, לרבות העלויות הנלוות.

קיימים שני סוגים של תצהירי יבואן:

תצהיר שנתי – במסגרתו ימלאו היבואנים את הטופס עבור כל אחד מהספקים. הטופס נדרש למילוי ע"י יבואנים המדווחים על יבוא מסחרי, שערכו מעל 5,000 דולר. לתצהיר יש לצרף העתק מחשבון ספקים והסמכים או הסכמות עם הספקים. יבואן שקיבל פטור מיוחד, ומוגדר כ-"יבואן מאושר" המייבא באמצעות סוכן מכס שהוגדר כ"גורם כלכלי מאושר", יהיה פטור מהגשת התצהיר מדי שנה.

תצהיר תקופתי – להצהרת יבוא ספציפית של משלוח, מיועד למקרים בהם יש שוני בין נתוני התצהיר התקופתי לבין הצהרת היבוא במשלוח ספציפי. אתר רשות המיסים כולל טפסים מקוונים למילוי התצהיר. הטפסים זמינים בעברית, אנגלית וערבית, למילוי תצהיר מקוון יש להשתמש בכרטיס חכם, אם אין ברשותכם כרטיס כזה, קיימות הנחיות בטופס כיצד תוכלו בכל זאת להגישו.

כיבואנים עליכם למלא תצהירים חדשים במידה אתם עובדים עם ספק חדש, חידוש תצהיר שפג תוקפו, נגמר הפטור להגשת התצהיר, שינוי בתצהיר הקודם לגבי המשך העבודה בעתיד עם הספק, עליכם להשיב לכל השאלות בטופס, ותשובה שגויה עלולה להיחשב עבירה על החוק.

 

מי הם הגורמים שרשאים להגיש תצהיר זה?

עורכי דין או רואי חשבון שעובדים בעסק

סמנכ"לים ומנהלי כספים

היבואנים עצמם

בעלי החברה

 

מהן הסנקציות על מילוי תצהיר בצורה שגויה?

מילוי תצהיר בצורה שגויה עלול להביא את רשויות המס לפתוח בחקירה, במסגרתה הם יבחנו את נהלי יבוא החסורה ואת מערכת היחסים ביניכם לכלל הגורמים השונים, איתם התקשרתם במסגרת יבוא הסחורה. הסנקציות יכולות להכיל הן דרישה לתשלום גרעון מיסים, הכולל ריבית והצמדה וקנסות שונים, והן עונשי מאסר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שאלות? השאירו פרטים ונשמח לעזור