מהו ייפוי כוח מתמשך ובאלו מצבים כדאי להסדיר אותו?

סטטוסקופ, פטיש של שופט, מקלדת מחשב וקלסר

גיא קלינבוים

בריאותו של אדם היא דבר מתעתע, אירועים בלתי צפויים שקורים בחיים, כגון: תאונה או מחלה, עלולים לדרדר אותה בשבריר של שנייה. הידרדרות במצב הבריאותי של האדם בין אם מסיבות פיזיות או נפשיות ובין אם באופן פתאומי ובין אם לאו, עלולה להביא לכך שחירותו ועצמאותו יילקחו  ממנו, וכי לא יוכל לקבל החלטות לגבי חייו, הנוגעות לענייני: בריאות, רכוש, ומגורים וכו'.

עד לשנים האחרונות, המחוקק הישראלי, לא נתן משנה חשיבות לרצונו של האדם במקרים כאלה, בהם הוא מאבד את כשירותו המשפטית לקבל החלטות, ולמעשה האפוטרופוס שמינה לו ביהמ"ש, הוא זה שלקח את ההחלטות עבורו. דומה, כי קבלת ההחלטות שהתקבלו מצד האפוטרופוס לא תמיד שיקפה נאמנה ולא עלתה בקנה אחד עם רצונותיו ומחשבותיו של אותו אדם.

מהו ייפוי כוח מתמשך?

תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, שם סוף למצב המשפטי הבעייתי הזה, והחל מאפריל 2017 נכנס לתוקף הסדר משפטי המכונה "ייפוי כוח מתמשך" אשר מאפשר לאדם להחליט במועד מועד כיצד ינוהלו ענייניו האישים ועל ידי מי? כאשר לא תהיה לו האפשרות לקבל החלטות, לנהל את חייו, ולבצע פעולות.

מי רשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך?

כל תושב ישראל בגיר מעל 18, רשאי באמצעות ייפוי כוח מתמשך, ללא צורך באישור בית המשפט, למנות לעצמו מיופה כוח, אשר ייקח עבורו החלטות בעתיד, כאשר לא יהיה מסוגל לעשות כן בעצמו. זאת בתנאי שאותו אדם מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של ייפוי הכוח. 

באילו עניינים יכול לעסוק ייפוי הכוח המתמשך?

האדם רשאי להעניק למיופה הכוח את הזכות לקבל החלטות הנוגעות לענייניו האישים, לרבות, רווחתו האישית, צרכיו היומיומיים, בריאותו, ענייניו החברתיים, או קביעת מקום מגוריו. 

יש לציין, ששיקול הדעת שניתן לאדם שמעניק את ייפוי הכוח, הוא רחב מאוד, באפשרותו לקבוע שייפוי הכוח יהיה תקף רק לחלק מענייניו האישים, ולקבוע מתי ייפוי הכוח ייכנס לתוקף ומתי הוא יפקע, כמו כן, הוא יכול להנחות את מיופה הכוח כיצד לנהוג בסיטואציות מסוימות שיקרו בדרכו, או להשאיר את שיקול הדעת בידי מיופה הכוח.

מהם התנאים לכניסתו לתוקף?

 1. חתימתו של האדם על היפוי הכוח המתמשך, בפני עורך דין אשר הוסמך ע"פ חוק לחתום על מסמך זה, על גבי טופס ייעודי.
 2. הפקדת ייפוי הכוח אצל האפוטרופוס הכללי באופן מקוון ע"י עורך הדין או ע"י התייצבות האדם אצל האופטרופוס הכללי, עם אמצעי זיהוי והעתק מקורי של ייפוי הכוח
 3. הגשת חוות דעת מומחה – אם ברצונו של האדם לצרפה או אם עורך הדין שערך את ייפוי הכוח דרש זאת.
 4. טופס ויתור סודיות מטעם מיופה הכוח

יש לציין, שייפוי הכוח ייכנס לתוקף רק לאחר שאותו האדם נמצא במצב שאינו יכול עוד לקבל החלטות בענייניו האישיים שציין בייפוי הכוח.

אם ייפוי הכוח עוסק בעניינים רפואים בלבד ניתן לערוך אותו גם פני בעל מקצוע טיפולי כגון: רופא, פסיכולוג, עובד סוציאלי, אח וכו').

עורך דין ובעל המקצוע הטיפולי, חייבים לקבל את הרושם שייפוי הכוח נעשה בהסכמה חופשית, מבלי שהופעל עליו לחץ, או שהוא נמצא תחת השפעה לא הוגנת, או שנוצלה מצוקתו או חולשתו.

האם ניתן לערוך שינויים בייפוי הכוח לאחר הפקדתו?

כן,ניתן לערוך שינויים בייפוי הכוח גם לאחר ההפקדה ואישור ייפוי הכוח ע"י האפוטרופוס הכללי, זאת בכפוף להוראות החוק.

האם יש אפשרות למנות מספר מיופי כוח?

ניתן למנות מספר בלתי מוגבל של מיופיי כוח, וכן, ניתן להגדיר תחום אחריות ספציפי לכל אחד מהם, רצוי שבמקרה כזה יהיו אלה אנשים שיודעים לשתף פעולה ביניהם, כדי למנוע מחלוקות עתידיות שעלולות להיווצר בינהם. מינוי מספר מיופי כוח מאפשר ליישם את רצונו של האדם כפי שהגדיר בייפוי הכוח המתמשך, גם אם אחד ממיופי הכוח אינו יכול להמשיך בתפקידו מסיבות כאלה או אחרות.

מי רשאי לשמש כמיופה כוח?

 1. כל אדם יחיד,שאינו תאגיד, מעל גיל 18, אלא אם התקיים אחד התנאים הבאים:
 2. אותו אדם משמש כמיופה כוח של יותר מ-3 אנשים, אלא אם מדובר בבני משפחתו.
 3. מונה לו אפוטרופוס או שייפוי כוח מתמשך שהוא ערך לעצמו החל לפועל.
 4. הוא הוכרז כפושט רגל, מלבד אם ניתן לו הפטר.
 5. הוא הוכרז ע"י בנק ישראל כלקוח מוגבל חמור.
 6. מיופה הכוח מספק לאדם שמינה אותו שירותים עבור תשלום, לרבות: עורך דין או בעל מקצוע אחר.
 7. מי שמספק לממנה מגורים או טיפול רפואי, סוציאלי,סיעודי או שיקומי, אלא אם מדובר בקרוב משפחה של מי שמינה אותו.

מתי יבוטל ייפוי הכוח?

האדם שערך את ייפוי הכוח יכול לבטלו בכל עת, באמצעות טופס הודעה על ביטול, שיישלח למיופה הכוח לאפוטרופוס הכללי. אלא אם אותו אדם הגביל את ביטולו בייפוי הכוח שערך.

בנוסף, לבית המשפט האפשרות לבטל את ייפוי הכוח אם הוא סבור שמיופה הכוח לא הפעיל את סמכותו כראוי.

מתי יפקע ייפוי הכוח?

 1. אם תנאי שקבע האדם לפקיעתו התממש.
 2. כשמיופה הכוח אינו מעוניין לשמש בתפקידו או שאינו יכול לשמש ככזה היות והוא עונה לאחד התנאים שפורטו לעיל- כי מי שאינו יכול לשמש כמיופה כוח.
 3. אם האדם שמינה את מיופה הכוח נפטר או שמיופה הכוח נפטר ולא מונה לו מחליף.
 4. אם מיופה הכוח והאדם שמינה אותו הם בני זוג או ידועים בציבור והקשר בינהם פקע

לסיכום, עצמאותו וחירותו של האדם, הם עמודי התווך המרכזיים של חייו, טוב עשה המחוקק שאפשר לאדם לקבוע בעצמו מי יקבל החלטות ויבצע פעולות עבורו, כאשר לא יהיה מסוגל לעשות כן מסיבות רפואיות כאלה ואחרות. חשוב להדגיש שעריכת ייפוי כוח מתמשך היא דבר מורכב, המצריך ראייה עתידנית והבנה עמוקה של כל ההשלכות שנוגעות בדבר. שכן, יש להבין שלאופן שבו ינוסח הייפוי הכוח, ולאופן בו יוגדרו הסמכויות של מיופה הכוח יש משמעות קריטית ליום בו יצטרך להוציאו לפועל. על כן, רצוי להתייעץ עם עורך דין מנוסה, אשר ישקף לאותו אדם את המצב לאושרו ויעלה בפניו את כל הסוגיות והסיטואציות שעלולות להיווצר, ושינסח עבורו ייפוי כוח שיגשים את רצונותיו באופן המדויק ביותר.

הכותב הוא שותף מנהל במשרד עורכי הדין GBK – גלזר, בכר קלינבוים ושות'

שאלות? השאירו פרטים ונשמח לעזור